SBO logo

Historik

Sundsvalls Blåsorkester - Glimtar ur verksamheten från 1921

Sundsvalls Blåsorkester började sin verksamhet 1921 då dåvarande hedersmedlemmen Göte Schmidt med brodern Olof Schmidt och Oscar Henriksson tog initiativet till bildandet av ABF:s Musikkår i Sundsvall.

Musikkåren utgjordes i början av en sextett som så småningom utvecklades till oktett med tillskriven klarinettstämma och sedermera som större orkester. De tre grundarna blev kårens första styrelse med Oscar Henriksson som ordförande, Olof Schmidt som sekreterare och Göte Schmidt som kassör. Denna första styrelse fungerade i många år. Exakt hur länge har ej stått att få fram, men troligtvis in i senare delen av 30-talet. Styrelsefunktionen, som legat nere ett antal år återupptogs vid möte med orkestern den 9 maj 1946, då det valdes en styrelse bestående av Harald Fredin ordförande, A Åkerstedt sekreterare och Göte Schmidt kassör.

Den 15 december 1923 fastställdes stadgar för musikkåren. Att man redan då hade inriktningen på en framtida större orkester framgår av stadgarnas formulering där det bl.a. talas om en funktionärsstab på 10-12 personer. Att man ville ha ordning och reda i musikkåren framgår av stadgarnas § 3 där det sägs: "Medlem som uraktlåter att besöka tre gånger å rad utan laga förefall blir från kåren utesluten. Är medlem borta från kåren en a två gånger utan anmälan bötar en krona varje gång." Huruvida bestraffningarna tillämpades på någon medlem finns det inga uppgifter om eftersom några protokoll från de första 25 åren ej finns kvar.

Efter några år släpptes kontakten med ABF och i samband därmed ändrades namnet till Sundsvalls Blåsorkester. Medlemsantalet växte och man övergick från oktettbesättning till större orkesterinstrumentation, s.k. harmoniorkesterbesättning. I och med denna förändring öppnades dörren till mer avancerad musik genom att man kunde skaffa fram varierande repertoar, bl.a. musik för militärorkesterbesättning.

Musikövningarna har under de gångna åren skett så gott som varje vecka året runt. Under vissa tider har man haft övningar för elever en extra kväll i veckan. Någon fast övningslokal hade man inte fram till 1945 utan ambulerade på olika lokaler, i källarlokaler, gamla kafé Framtiden, skolsalar etc. till och med på Göte Schmidt arbetsplats brandstationen. 1945 fick man, tack vare tillmötesgående från skolmyndigheten stadigvarande övningslokal i vissa skolor. Sålunda höll man 1945-1946 till i GA-skolans gymnastiksal, 1960-1968 i Åkerviksskolans musiksal, 1969-1975 i Hedbergska skolan, 1976-1992 Åkerviksskolans musiksal och 1993 och framåt har vi vår repetitionslokal i Schymbergsalen (Folkets Park i Sundsvall). I Folkets Park har det även beretts plats för orkesterns noter och instrument m.m. Genomsnittligt har det hållits 40 övningskvällar med sammanlagt drygt 90 övningstimmar per år.

Orkestern har varit flitigt engagerad för spelningar i olika sammanhang. I början spelade man mest på fester, möten, föreläsningar, ålderdomshem, på anrika Tivoli och på circus. På 40-50-talet spelades dessutom på påskmorgnarna musik som gick ut i riksradion. Stans parker och särskilt Vängåvan har varit ett kärt tillhåll för spelningar. Ålderdomshemmen har även varit flitigt besökta. Efter kommunsammanslagningen gavs konserter på samtliga ålderdomshem inom kommunen. Förutom traditionsenliga första maj och svenska flaggans dag har medverkan skett vid jubileer och invigningar av olika evenemang såsom Sundsvallsmässan 1960, Alnöbron 1964, färjeleden Wasa Sundsvall 1967, Skid SM 1977. Att det ibland varit svårt att fullgöra en spelning vid otjänlig väderlek ger följande exempel bevis på: Vid spelning på iskarneval 1957 låg temperaturen på -15 grader.

1973 medverkade orkestern vid arméchefens inspektion på Lv 5, unikt så till vida att det troligen var första och enda gången i krigsmaktens historia som en arméchef hälsades av en civil orkester. För sin medverkan härvid och för andra spelningar vid regementet mottog orkestern som gåva en tamburmajorstav av överste Skarp vid Svenska flaggans dag 1974. I samarbete med spelmansgille, storband och sångkörer höll orkestern från och med 1972 vårkonserter flera år framöver, en samverkan på det musik-sångliga planet som slog väl ut.

Egna konserter "City Winds" har hållits mellan åren 1992-2001 tio stycken. Nu ser vi fram mot nya utmaningar.

Några längre utlandsresor har inte gjorts. Våra nordiska grannländer har dock besökts. 1967 till Wasa i Finland, 1968 till Sönderborg, Sundsvalls vänortsstad i Danmark, 1958 och 1971 till Trondheim där vi vid det senare tillfället var inbjudna att delta i uppmarschen vid 17-majfirandet. Jobbigt men minnesrikt. Till Bruck i Österrike gick resan 1990 tillsammans med Timrå musikkår. Till Edinburgh i Skottland åkte vi den 25 juli 1993. Italien 1997. Till Scarborough åkte vi i början på augusti 2001. Inom det egna landet har ett flertal musikresor gjorts under åren. Bland annat till Dalarna, Härjedalen, Hällekis, Lidköping, Jämtland, Ångermanland och 1981 till Kristianstad där en internationell musikfestival hölls.

Orkestern hade förmånen att som svensk representant få delta i den årliga internationella blåsorkesterfestivalen i Cascais, Portugal 11-13 september 2009. En fantastisk resa som gav oss mycket både socialt och musikaliskt. Vi fick vara huvudattraktionen och både börja och avsluta festivalen.

Rekryteringen har varit styrelsens stora huvudvärk så gott som under alla år med undantag för de senaste åren då vi fått en hel del medlemmar från kommunala musikskolan. I syfte att lägga en grund för rekryteringen började man på 40-talet ta emot elever för utbildning. De mest kvalificerade inom orkestern påtog sig att lära upp ett antal ungdomar. Någon kommunal musikutbildning fanns ej då, utan endast privata musikskolor, vilka hade liten eller ingen utbildning för blåsare. Som mest hade man 14 elever samtidigt (1953) De orkestermedlemmar som skötte utbildningen hade ingen eller mycket blygsam ersättning för sitt uppoffrande arbete. Denna utbildning pågick fram till att skolan började med musik på schemat. Orkestern har nu relativt god besättning i de flesta stämgrupperna och är ej i behov av att leja vid konserter och andra framträdanden. Rekryteringen i dag sker främst genom samarbete med Kulturskolan.

Ekonomin har för orkestern varit samma huvudvärk som rekryteringen. Den första tiden fram till i början på 50-talet utbetalades gage till medlemmarna för varje framträdande, endast en liten procent tillföll orkesterkassan. Från staden erhölls sporadiska mindre anslag för instrumentköp m.m. Som exempel på det ohållbara i att fortsätta på den inslagna vägen kan nämnas att kassabehållningen 1949 utgjorde en krona och fem öre och behållning i bank tre kronor och 70 öre. Från och med 1953 bestämdes att gage till medlemmarna i fortsättningen ej skall utgå utan inspelade pengar skall tillfalla orkesterkassan. Enda undantaget var förstamajspelningen. Efter en tid slopades även den utbetalningen. Genom detta beslut skapades möjligheter till not- och instrumentanskaffning m.m. Anslagen från staden ökade också från ca 500 kronor på 50-talet till 40 000 kronor i dag från Sundsvalls Kommun. Extra anslag har vid flera tillfällen erhållits från Sundsvalls Kommun för inköp av instrument och uniformer samt för konserter under tidigare år.

1947 beslöts att ingå som medlem i Sveriges Amatörmusikkårer, numera Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrar, RSAO. Tidigare var enskilda medlemmar i orkestern anslutna till musikerförbundets avdelning i Sundsvall. Genom medlemskapet i RSAO fick orkestern möjlighet till instrument- och notlån kostnadsfritt samt tillgång till instrumental- och dirigentkurser som anordnas av förbundet och dess distriktsorganisation. Orkestern har varit representerad i förbunds- och distriktsstyrelserna och har stått som värd för distriktets musikstämma 1965 och 1971 samt förbundets jubileums- och riksmusikstämma 1974. Dessutom har orkestern deltagit i musikstämmor i Gävle, Örnsköldsvik och Kramfors. Värdefulla kontakter har knutits vid dessa stämmor. I dag är vi medlemmar i Sveriges Orkesterförbund.

Eftersom stadgarna av den 15 dec. 1923 avsåg ABF:s Musikkår antogs nya stadgar för Sundsvalls Blåsorkester den 3 december 1948, vilka reviderades den 6 mars 1958. Den 11 mars 1975 antogs nya stadgar som senare ändrades men det är stadgarna som antogs vid årsmötet 88-02-14 som gäller till vidare.

Under årens lopp har många funktionärer kommit, verkat och gått. Dirigenten som styr det konstnärliga arbetet och är orkesterns ansikte utåt. Ordföranden och de övriga i styrelsen som ansvarar för att det organisatoriska ska klaffa och alla övriga som alla på sitt sätt håller orkestern i gång. Här nedan följer uppgift på dirigenter, ordföranden, kassörer och sekreterare från starten år 1921 fram till dagens funktionärer:

Dirigenter

1921- 1945Andersson, K. Jonsson
1946- 1950Harald Fredin
1951- 1953Tore Alespong
1954- 1957Johan Olsson
1958- 1960Bertil Östman
1961- 1962Inge Jonsson
1962- 1967Harald Teike
1968- 1974Malte Paterson
1975- 1976Ingemar Näslund
1977- 1978Urban Bergh
1978- 1978Hans Permark
1978- 1979Bertil Wahlgren
1980- 1984Lars-Ivan Söderlund
1985- 1985Sölve Thunå
1986- 1987Luciano Ventura
1988- 1989Hans Ekström
1989- Thomas Gathe

Ordföranden

1921- ????Oscar Henriksson
1946- 1948Harald Fredin
1949- 1952Göte Schmidt
1953- 1954K. Lager
1954- 1986Carl Näslund
1986- 1989Susanne Larsson
1989- 1994Mats Hedin
1995- 1995Lisbeth Rylander / Stig Johansson
1996- 1996Thomas Pettersson
1997- 1998Anna Pettersson
1999- 2004Jan Lindström
2005- 2005Charlie Henry
2006- 2009Rolf Grannerud
2009- Hansove Johansson

Kassörer

1921- ????Göte Schmidt
1946- 1948Göte Schmidt
1949- 1951Olov Nordin
1952- 1952Reddy Sundberg
1953- 1976Helge Svensson
1977- ????Jan Lindblom
????- 1988Stefan Mattsson
1989- 2004Stig Johansson
2005- Thomas Jansson

Sekreterare

1921- ????Olof Schmidt
1946- 1948A. Åkerstedt
1949- 1950Åke Bergström
1950- 1953Helge Svensson
1953- 1954Folke Stolt
1955- 1958Rune Hägglund
1959- 1979Erik Ivansson
1980- 1980Mats Beck
1981- ????Christina Selinder
????- 1994Lisbeth Rylander
1995- 2004Cecilia Fager
2005- 2008Jan Thim
2008- 2009Hansove Johansson
2009- Gunnar Holmlund

Genom att försöka leva upp till följande målsättning i stadgarna vill Sundsvalls Blåsorkester försöka bidra till att höja amatörblåsmusikens status. Sundsvalls Blåsorkester har till uppgift att inom Sundsvall med omnejd samla intresserade amatörmusiker till en verksam orkester som arbetar på ideell grund och ser som sin huvuduppgift att stimulera till aktivt musicerande och verka för höjande av medlemmarnas musikaliska kvaliteter. Orkestern skall medverka till samarbete med musikskola och andra musiksammanslutningar på orten.

Med dessa "glimtar" har nedskrivaren försökt ge bild av Sundsvalls Blåsorkesters utveckling under de gångna 90 åren.

Möt en musikant!

Bild på Bosse

Hur är det att spela Euphonium? Möt Bosse Lundmark!