SBO logo

STADGAR FÖR A.B.F:s MUSIKKÅR

§ 1.

Kårens ändamål är att utbilda sig i musik/blåsorkester och att mot billig ersättning med musik medverka vid fester, möten, föreläsningar o.dyl.

§ 2.

Medlemskap i kåren äger envar, som av dirigent provats i musikalisk begåvning och av honom blivit godkänd, ävensom efter nöjaktigt utlåtande av musikutskottet.

§ 3.

Medlem som uraktlåter att besöka övningarna tre gånger å rad utan laga förfall blir från kåren utesluten. Är medlem borta från övningar en á två gånger utan anmälan bötar 1 kr. varje gång.

§ 4.

Separata avdelningar inom kåren för offentliga uppträdanden med kårens repertoar få ej förekomma utan styrelsens medgivande.

§ 5.

Dirigent äger efter samråd med kårmedlemmarna, bestämmanderätt över inköp av musikalier och övrig material.

§ 6.

Det åligger sekreteraren att medelst anteckningar kontrollera medlemmarnas deltagande i övningarna.

§ 7.

Kåren skall avhålla sitt årsmöte under december månad varvid val av alla funktionärer förekomma.

§ 8.

Kåren väljer en styrelse av 3 ledamöter, samt en representant ur styrelsen av A.B.Fs. lokalavdelning i Sundsvall, med såväl förslag, som rösträtt i likhet med de av kåren i styrelsen invalda.

Moment 1. Därjämte väljes styrelsesuppleanter.

Moment 2. För granskning av kårens räkenskaper väljes 2 revisorer jämte en suppleant.

Moment 3. Att handhava kårens musikalier väljes en arkivarie och en suppleant.

Moment 4. Att vara ledaren behjälplig via provspelningar, uppsättande av program m.m. väljes ett musikutskott som utan ledaren skall bestå av två personer.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:

§ 9.

Kåren kan ej upplösas, då minst fyra man önska att kåren skall fortsätta.

§ 10.

Medlem av kåren som offentligen uppträder störande och för kåren vanhedrande skall efter erhållen varning, om förseelsen återupprepas, ur kåren uteslutas. Detsamma gäller även medlem, som vid övningar och offentliga uppträdanden, uppträder berusad.

Förestående stadgar godtagna den 15 Dec. 1923

Oscar Henriksson
Ordförande

Olof Schmidt
Sekreterare

Möt en musikant!

Bild på Bosse

Hur är det att spela Euphonium? Möt Bosse Lundmark!